Compliance

Společnost MI Roads a.s. úspěšně ukončila certifikaci systému protikorupčnímu managementu dle ISO 37001 a systému managementu souladu dle ISO 37301.

Abychom deklarovali naše vysoké etické jednáni, dodržování legislativních předpisů a plnění požadavku protikorupčního managementu byla vyhlášena Politika compliance.

Všem zaměstnancům, členům orgánů společnosti a třetím stranám je umožněno podat jakýkoliv podnět vztahující se k neetickému či nezákonnému jednání následujícími způsoby:

Whistleblowing

Oznamování možného protiprávního jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“)

Oznamovatel má možnost podat oznámení společnosti prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému: Etická linka MI Roads a.s.

Compliance Officer (COF) je určená příslušná osoba dle § 9 odst. 1 zákona. Další příslušnou osobou je Mgr. Roman Turek, Ph.D. který zastupuje COF v případě nepřítomnosti.

Společnost vyloučila příjímání oznámení od osoby, která pro MI Roads a.s. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), e), h) nebo i) zákona.

Ministerstvu spravedlnosti je možné podat oznámení:

Další podněty

Společnost používá stejný systém pro podávání podnětů, který umožňuje a zaručuje zaměstnancům a třetím stranám anonymní a důvěrné oznamování neetického či protiprávního chování.

Zaměstnanci mohou podat podnět svému nadřízenému. MI Roads a.s. přijímá a vyšetřuje podněty, které nejsou zúženy na oblasti dle § 2 odst. 1 písm d) zákona.

Podněty přijímá pouze COF.

Stále je zachována i Etická linka Skupiny Metrostav pro další podněty.

Etická linka je dostupná na webových stránkách: Etický kodex a etická linka | Metrostav (skupinametrostav.cz)

Podnět lze rovněž podat telefonicky prostřednictvím záznamníku na telefonní číslo +420 800 120 111.

  • Ústní podání je zaznamenáno jako zvuková nahrávka.
  • Osobně je možné podat oznámení pouze na základě žádosti, COF musí do 14 dnů vyhovět.
  • Odvetné kroky vůči oznamovatelům i osobám podávajícím podnět na neetické či protiprávní jednání jsou nepřípustné. Nelze však oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé.

 

Ke stažení

Politika compliance

Politika compliance, vydání 2